~Seminarium~

Jak prawidłowo wykonywać planowane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora placówki w roku szkolnym 2017/2018.

 

Lublin 07.12.2017 r. 

Warszawa 08.12.2017 r.

Łódź 12.12.2017 r.

Kraków 13.12.2017

w godz. 10:00-14:30

 

Opis szkolenia


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego  od pierwszego września obowiązują nowe zasady sprawowania  nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych. W planie nadzoru dyrektora poszerzono zakres działań działań w tym zakresie. Szkolenie ma na celu  wskazanie dyrektorowi szkoły, jakie są sposoby realizacji zadań zawartych w planie nadzoru oraz jak ma przebiegać ich prawidłowe  dokumentowanie.

 

Korzyści ze szkolenia

1.Uczestnik zostanie zapoznany z formami sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole zgodnie z najnowszymi obowiązującymi przepisami oraz  otrzyma propozycje różnych rozwiązań w zakresie sprawowanego nadzoru.
2.Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił właściwie dobrać narzędzia do dokumentowania różnych form nadzoru w szkole/ placówce oświatowej.
3. Uczestnik zostanie zapoznany z katalogiem  zadań  dyrektora szkoły wynikających  z planu nadzoru.
4.Przedstawione zostaną również  propozycje efektywnych rozwiązań w zakresie sprawowanego nadzoru.

 

Program szkolenia

1. Omówienie nowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego  od 1 września 2017 r.

a) zmiany w zakresie zadań wykonywanych w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego :

 • nowe zobowiązania wobec rady pedagogicznej, organów prowadzących i  dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • nadzór pedagogiczny w szkołach publicznych i niepublicznych

b) nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego i rozporządzenie w sprawie wymagań

 • warunki i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • zmiany dotyczące form sprawowania  nadzoru pedagogicznego
 • sposób ustalania wymagań wobec  szkół i placówek oświatowych
 • sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego oraz możliwości jej wykorzystywania.

2. Analiza i interpretacja zapisów dotyczących wymagań wobec szkół i placówek.

3. Co obejmuje ewaluacja zewnętrzna,  jak wygląda procedura prowadzenia ewaluacji zewnętrznej i ile trwa. Okoliczności powodujące przerwanie ewaluacji, czynności podejmowane przez ewaluatorów oraz przygotowanie raportu z ewaluacji.

4. Obowiązki dyrektora szkoły w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.

a) harmonogram prac dyrektora szkoły związany z planowaniem nadzoru pedagogicznego,

b) plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły:

 • organizacja prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
 • organizacja kontroli
 • organizacja wspomagania nauczycieli
 • organizacja monitorowania pracy szkoły.

5. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym zasady wykorzystania wniosków do dalszego planowania pracy szkoły i poprawy jakości pracy oraz ważne terminy.

6.  Wykaz nowych rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego obowiązujących d 1 września 2017.

7. Analiza przykładowych planów nadzoru pedagogicznego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.

8. Organizacja ewaluacji wewnętrznej w placówce:

 • przydział czynności, harmonogram zadań,
 • wybór narzędzi, analiza,
 • realizacja ewaluacji,
 • opracowanie wyników, przygotowanie  raportu,
 • prezentacja wyników, realizacja wniosków

9. Obserwacja zajęć dydaktycznych i innych jako jedna z form nadzoru pedagogicznego, zasady przeprowadzania efektywnej obserwacji, formułowanie wniosków.

10. Obserwacja jako narzędzie zbierania informacji w procesie bieżącego nadzoru, dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz w procesie przebiegu stażu nauczycieli.

11. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych.

12. Obszary i zakres monitorowania w szkole lub placówce oświatowej – przykładowe narzędzia.

             13. Tryb i zasady wprowadzania zmian do planu nadzoru pedagogicznego w trakcie roku szkolnego.

             14. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa jako podstawa do planowania planu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.

             15. Konsultacje z prowadzącym, analiza nowych aktów prawa oświatowego i możliwości ich  zastosowania w praktyce szkolnej.

 

Cena seminarium: 299 zł (w przypadku placówek niepublicznych należy doliczyć 23% VAT). 

 

Zapisz się

 

Zapraszamy również do zapisów telefonicznych lub mailowych:

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

NASZE ODDZIAŁY: