WARSZTATY DYREKTORSKIE - REFORMA OŚWIATY

Program Szkolenia:

1. Nowa ustawa – Prawo oświatowe zastępująca ustawę o systemie oświaty – analiza i interpretacja projektu z 16 września 2016r.

2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – omówienie zmian planowanych w okresie przejściowym.

3.   Zmiany w nadzorze pedagogicznym

  • Rozwiązania   dotyczące   uczniów   ze   specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi.
  • Rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.
  • Udział rodziców w życiu szkoły
  • Współpraca szkoły i instytucji oświatowych z organizacjami pozarządowymi

4. Zmiany w zatrudnieniu dyrektorów i nauczycieli.

  • Kwestia przedłużenia stażu na wyższy stopień zawodowy
  • Nowe zasady postępowań dyscyplinarnych - Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela. Centralny Rejestr kar dyscyplinarnych.
  • Status prawny pracowników oświaty (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych) w związku z nową struktura organizacyjną przedszkoli, ośmioletniej szkoły podstawowej,  czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum i trzyletniej szkoły branżowej:

a) Obowiązek przekazania nauczycielom pisemnej informacji do 15 maja 2017 r. o planowanych zmianach w warunkach zatrudnienia w związku z reformą edukacji.

b) Rozwiązanie stosunku pracy w przypadku wygaszenia gimnazjum.

c) Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym (w związku z reformą edukacji).

d) Uzupełnianie etatu – kontynuacja awansu zawodowego.

5. Status prawny dyrektora szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum. Konkurs na stanowisko dyrektora – nowy skład komisji konkursowej.

6. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w okresie przejściowym po wprowadzeniu reformy.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

NASZE ODDZIAŁY: