Ruch kadrowy w roku szkolnym 2017/2018 w związku z reformą systemu oświaty

Dla kogo: dyrektorzy, nauczyciele

 

Program szkolenia:

 

 1. Podstawowe zadania organu prowadzącego w zakresie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 

 2. Sytuacja prawna dyrektora szkoły w kontekście reformy ustroju szkolnego

 3. Organizacja pracy szkoły i planowanie zatrudnienia w przypadku przekształcenia lub  włączenia gimnazjum do innej szkoły

 4. Sytuacja prawna  pracowników szkół w przypadku wygaszenia, włączenia lub przekształcenia gimnazjum.

 5. Różne formy zmiany warunków zatrudnienia (przeniesienie służbowe, stan nieczynny, ograniczenie wymiaru zatrudnienia,  obowiązek uzupełniania tygodniowego wymiaru czasu  pracy, zgoda dyrektora na zatrudnienie w innej szkole).

 6. Nowe zasady  przeniesienia służbowego nauczycieli w okresie przejściowym.

 7. Zasady ograniczenia godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych w okresie przejściowym. 

 8. Zastosowanie  ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli w związku z reformą oświaty.

 9. Decyzja dyrektora szkoły o przeniesieniu nauczyciela  w stan nieczynny.

 10. Obowiązek  pisemnego poinformowania  nauczycieli  do 15 maja 2017 r. o planowanych zmianach w warunkach  zatrudnienia w związku ze zmianami w strukturze szkół.

 11. Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe w związku z Ustawą Karta  Nauczyciela:

- środki ochrony prawnej obowiązujące przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy;
- dochowanie formy i terminu  rozwiązania stosunku pracy;
- wypłaty odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym.

 12. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym.

 13. Opiniowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 przez  organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w  tym  ocena kwalifikacji nauczycieli.

 14. Obowiązek informowania kuratora oświaty o wolnych miejscach pracy w szkole. Nadzór nad zatrudnianiem nauczycieli  przeniesionych w stan nieczynnym i zagrożonych utratą  pracy

 15. Zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wygaszanego gimnazjum.

 16.  Indywidualna analiza sytuacji dotyczącej własnego statusu zawodowego w zakresie proponowanej zmiany warunków pracy  i płacy.

 17.  Zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowym reprezentującymi pracownika w związku ze zmianą  warunków pracy i płacy.

 18. Uprawnienia emerytalne i świadczenia kompensacyjne w świetle skutków reformy systemu oświaty.

 

 

 Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość  organizowanych przez nas szkoleń.

 Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych  kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: