Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów ustawy Karta nauczyciela.

Zgodnie z brzmieniem art. 9b ust. 1 Karty nauczyciela (dalej Kn), warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy, oraz:

  • w przypadku nauczyciela stażysty - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną
  • w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną
  • w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.
Pobierz plik
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu