DORADZTWO OŚWIATOWE
Doradztwo

Dyrektor ma mnóstwo obowiązków. nie wszystko musi robić sam- zaufaj nam w kwestii dokumentacji i powierz nam część swoich obowiązków.

Korzystając z bogatego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla oraz  posiadania wykwalifikowanych specjalistów gwarantujemy, że pomożemy Państwu w codziennych utrapieniach związanych z dokumentacją szkolną i tym samym pozwolimy swobodnie skupić się na czynnościach związanych z rozwojem ucznia oraz szkoły.

Do każdej placówki podchodzimy indywidualnie, ponieważ każda ma odmienne oczekiwania i potrzeby.

Gwarantujemy solidne wsparcie, fachową pomoc i szybkie wywiązanie się z ustaleń.

Proponowany zakres dokumentacji:

 • Akty wewnętrzne i regulaminy zgodne z RODO- opracowanie dokumentacji,
 • RODO- audyt wewnętrzny wraz z przygotowaniem raportu końcowego,
 • Statut szkoły, nowelizacja statutu,
 • Akty prawa wewnątrzszkolnego- uchwały Rady Pedagogicznej, zarządzenia dyrektora szkoły, regulaminy, procedury,
 • Prawidłowa konstrukcja protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, 
 • Opracowanie szkolnego programu profilaktyki wraz z diagnozą i określeniem czynników ryzyka i czynników chroniących,
 • Opracowanie szkolnego programu wychowawczego wraz z diagnozą,
 • Opracowanie szkolnych procedur bezpieczeństwa wraz z tzw. Księgą Bezpieczeństwa, 
 • Opracowanie dokumentacji potwierdzającej przez szkołę realizację priorytetów polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny, 
 • Regulaminy- Rady pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i inne, 
 • Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia, 
 • Dokumentowanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących stosunku pracy nauczycieli, 
 • Kontrola zarządcza, sprawozdanie roczne z realizacji kontroli zarządczej, 
 • Wewnątrzszkolne ocenianie, 
 • Dokumentowanie przebiegu awansu zawodowego nauczycieli,
 • Roczny plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wykorzystania wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku poprzednim, 
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia i wychowania,
 • Wprowadzenie innowacji pedagogicznej, 
 • Pełna dokumentacja wycieczek szkolnych tzw. Pakiet wycieczkowy, 
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem informatycznym, wzory upoważnień, rejestr upoważnień, 
 • Dokumentacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 • Wzory wniosków o przyznanie nagród, stypendiów, dotacji, 
 • Regulaminy wynagradzania i premiowania,
 • Dokumentacja dotycząca współpracy ze związkami zawodowymi,

Współpraca:

Każde zamówienie wykonujemy i wyceniamy indywidualnie, ustalając wspólnie z Państwem zakres potrzebnych działań. Nie ograniczamy się do obszarów wyszczególnionych na liście. Prosimy o kontakt również w przypadku potrzeby wsparcia innej problematyki związanej z dokumentacją placówki.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu