Nowa instrukcja kancelaryjna

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy administracyjni placówek oświatowych

 

Opis szkolenia:

Podstawowej działalności szkoły nieodłącznie towarzyszy zbieranie i gromadzenie dokumentów. Brak sprawnego i dobrze funkcjonującego systemu zbierania dokumentów, może doprowadzić do powstania chaosu, a nawet do dezorganizacji pracy placówki. Tematyka oferowanego Państwu szkolenia została podyktowane aktualnymi zmianami w ustawodawstwie - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich dyrektorów szkół, zastępców, sekretarzy, osób prowadzących kadry, archiwa, którzy są zobowiązani do rejestrowania spraw, zakładania i prowadzenia teczek z aktami spraw oraz obsługi kancelarii i sekretariatów jednostek organizacyjnych.

 

Program szkolenia:

 • Zmiany w ustawodawstwie i ich zastosowanie w praktyce

 • Kontekst prawny dotyczący Instrukcji Kancelaryjnej w placówce oświatowej

 • Instrukcja kancelaryjna oraz rzeczowy wykaz akt – tworzenie i uzupełnianie

 • Rejestrowanie i obieg dokumentów

 • Instrukcja archiwalna - archiwizacja dokumentów zgodnie z ich kategorią archiwalną, organizacja, postępowanie z dokumentacją

 • Braki dokumentacji niearchiwalnej – jak sobie poradzić w takiej sytuacji?

 • Druki ścisłego zarachowania – kontrola wewnętrzna placówki

 • Cel, pojęcia, zmiany w nowych rozwiązaniach prawnych

 • Problem zakresu podmiotowego - do kogo stosuje się nową instrukcję i wykaz akt

 • Stan prawny, definicje, zasady postępowania z dokumentem elektronicznym

 • Instrukcja kancelaryjna - czynności kancelaryjne

 • Obieg dokumentów: zdefiniowanie prawidłowości sporządzanych zarządzeń, decyzji, uchwał, oraz innych aktów normatywnych.

 • Jednolity rzeczowy wykaz akt – budowa oraz zasady korzystania

 • Procedury kancelaryjne: przyjmowanie korespondencji, dekretacja pism, oznaczenia pism


 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu