Nowa instrukcja kancelaryjna

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy administracyjni placówek oświatowych

 

Opis szkolenia:

Podstawowej działalności szkoły nieodłącznie towarzyszy zbieranie i gromadzenie dokumentów. Brak sprawnego i dobrze funkcjonującego systemu zbierania dokumentów, może doprowadzić do powstania chaosu, a nawet do dezorganizacji pracy placówki. Tematyka oferowanego Państwu szkolenia została podyktowane aktualnymi zmianami w ustawodawstwie - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich dyrektorów szkół, zastępców, sekretarzy, osób prowadzących kadry, archiwa, którzy są zobowiązani do rejestrowania spraw, zakładania i prowadzenia teczek z aktami spraw oraz obsługi kancelarii i sekretariatów jednostek organizacyjnych.

 

Program szkolenia:

 • Zmiany w ustawodawstwie i ich zastosowanie w praktyce

 • Kontekst prawny dotyczący Instrukcji Kancelaryjnej w placówce oświatowej

 • Instrukcja kancelaryjna oraz rzeczowy wykaz akt – tworzenie i uzupełnianie

 • Rejestrowanie i obieg dokumentów

 • Instrukcja archiwalna - archiwizacja dokumentów zgodnie z ich kategorią archiwalną, organizacja, postępowanie z dokumentacją

 • Braki dokumentacji niearchiwalnej – jak sobie poradzić w takiej sytuacji?

 • Druki ścisłego zarachowania – kontrola wewnętrzna placówki

 • Cel, pojęcia, zmiany w nowych rozwiązaniach prawnych

 • Problem zakresu podmiotowego - do kogo stosuje się nową instrukcję i wykaz akt

 • Stan prawny, definicje, zasady postępowania z dokumentem elektronicznym

 • Instrukcja kancelaryjna - czynności kancelaryjne

 • Obieg dokumentów: zdefiniowanie prawidłowości sporządzanych zarządzeń, decyzji, uchwał, oraz innych aktów normatywnych.

 • Jednolity rzeczowy wykaz akt – budowa oraz zasady korzystania

 • Procedury kancelaryjne: przyjmowanie korespondencji, dekretacja pism, oznaczenia pism


 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

ZAPISZ SIĘ
Nowa instrukcja kancelaryjna

Terminarz:

04. czerwiec
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu