Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Dla kogo: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kadra administracyjna

 

Opis szkolenia:

Temat bezpieczeństwa uczniów poruszany jest niemal na każdym posiedzeniu rady pedagogicznej. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom - zaraz po rzetelnej edukacji - jest najważniejszym zadaniem każdej placówki oświatowej. Szkolenie ma na celu przedstawienie Państwu metod postępowania, które zapewnią uczniom poczucie bezpieczeństwa w szkole.

Przekazane zostaną procedury prawidłowych zachowań, wiedza w zakresie podstaw prawnych wszelkich działań interwencyjnych, określenie zasad postępowania osób prowadzących tego typu działania oraz przekazanie zakresu i formy współdziałania szkół i placówek oświatowych z jednostkami organizacyjnymi policji na rzecz zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo, ochronę przed zagrożeniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej.

Uczestnik zapoznany zostanie z przepisami z zakresu ochrony pracy, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w pracy z dziećmi oraz zasadami postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia/ życia dziecka lub współpracownika. Poznają Państwo również podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Program szkolenia:

 • Podstawowe przepisy prawa pracy, prawa oświatowego oraz prawa karnego dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole
 • Jak stworzyć bezpieczne środowisko w szkole?
 • Metody działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej
 • Procedury interwencyjne w sytuacjach kryzysowych 
 • Uczeń pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy
 • Znalezienie w szkole substancji przypominającej wyglądem narkotyk
 • Posiadanie przez ucznia narkotyku, dopalacza
 • Zachowania wskazujące na demoralizację
 • Popełnienie przestępstwa
 • Agresja ucznia wobec nauczyciela 
 • Zasady współpracy z jednostkami pozaszkolnymi w sytuacji łamania prawa przez ucznia
 • Procedury prawidłowych zachowań w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, granatów, materiałów wybuchowych i innych substancji lub przedmiotów
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracy z dziećmi
 • Zasady postępowania w przypadku zagrożenia życia
 • Zadania nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Zadania nauczyciela podczas wycieczki szkolnej
 • Zasady oraz zakres interwencyjnego działania zespołu powołanego do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: