Przemoc w rodzinie ucznia - procedura Niebieskiej Karty w szkole

Dla kogo: nauczyciele, dyrekcja, pedagodzy

 

Opis szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z obowiązującymi aktami prawnymi, regulujących problematykę przemocy w rodzinie oraz zaprezentowanie zadań, kompetencji i możliwości interwencji szkoły w tym zakresie. Przedstawiciele oświaty są prawnie zobligowani do podejmowania określonych działań, które mają na celu udzielenie prawidłowej pomocy w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ucznia.

Podczas szkolenia poznają Państwo drogi współpracy z instytucjami pozaszkolnymi odpowiedzialnymi za przedziwdziałanie przemocy w rodzinie. W trakcie szkolenia zostaną Państwo zapoznani także ze wszystkimi formularzami Niebieskiej Karty. Podczas szkolenia poznają Państwo procedury sprawnego podejmowania działań, mających na celu udzielenie pomocy rodzinie, w której dziecko ma do czynienia z przemocą.

Szkolenie pomoże Państwu także umiejętnie wspierać i pracować z uczniem dotkniętym przemocą.

 

Program szkolenia:

  • Podstawy prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (2005) z późn. zmianami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13.09.2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieskiej Karty, Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r.
  • Szczegółowe omówienie wszystkich formularzy Niebieskiej Karty z podziałem na przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę
  • Realizacja procedury Niebieskiej Karty
  • Zasady pracy z uczniem dotkniętym przemocą
  • Omówienie zadań i roli zespołów interdyscyplinarnych 
  • Organizacja pomocy dla ucznia dotkniętego przemocą - zadania, formy oraz zakres pomocy w odniesieniu do konkretnych uczniów
  • Symptomy mogące świadczyć o stosowaniu wobec dziecka przemocy
  • Współpraca szkoły z instytucjami niosącymi pomoc – m.in. policją, strażą miejską, ośrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym (kuratorami) i innymi
  • Analiza indywidualnych przypadków

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: