Prowadzenie kadr w oświacie – zmiany w prawie pracy

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Opis szkolenia:

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak w praktyce stosować przepisy prawa pracy i prawa oświatowego dotyczącego prowadzenia kadr w szkołach i placówkach oświatowych. Zapoznani zostaną Państwo również z aktualnym orzecznictwem sądów. Po szkoleniu będą Państwo bogatsi o wiedzę na temat różnych form nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi i nauczycielami.

Dowiedzą się Państwo w jaki sposób wykorzystuje się w praktyce przepisy prawa pracy wynikające z ustawy zasadniczej i pragmatyki zawodowej nauczycieli i pracowników samorządowych. Po szkoleniu będą Państwo potrafili umiejętnie korzystać z orzecznictwa sądowego w tym zakresie, a także umieli przewidzieć skutki spowodowane roszczeniami pracowników. Poznają Państwo znaczenie czasu pracy w oświacie w ujęciu roku szkolnego z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Poznają Państwo zasady rozliczania wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy oraz sposoby dokumentowania pracy wykonanej. Każdy z uczestników pozna też zasady udzielania nauczycielom urlopów pracowniczych.

Po udziale w szkoleniu będą Państwo potrafili przygotować niezbędne wzory pism związanych ze sprawami kadrowymi, a także zastosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące zasad doręczania korespondencji. Każdy z Państwa będzie umiał dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej pracownika, związanej z rozwiązaniem stosunku pracy lub zmianą warunków pracy i płacy. Nasze szkolenie przygotuje Państwa do umiejętnego ustalania i rozliczania różnych składników wynagrodzenia.

 

Program szkolenia:

 

Część I (dzień pierwszy)

 • Sprawy kadrowe nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz dyrektorów w okresie reformy systemu edukacji
 • Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania. Katalog danych osobowych.
 • Rodzaje umów o pracę; umowy zawierane z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi - praktyczne wykorzystywanie Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Wymogi, jakie musi spełnić kandydat na nauczyciela
 • Powierzanie stanowisk kierowniczych.
 • Przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. 
 • Nowe zasady wystawiania świadectw pracy
 • Ograniczenia w zatrudnieniu w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty
 • Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty
 • Odpowiedzialność porządkowa, materialna i dyscyplinarna.

 

Część II (dzień drugi)

 • Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych i nieferyjnych oraz pracownikami samorządowymi. Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 • Zasady wypłacania odpraw dla nauczycieli, którzy nie zdecydują się na odejście w stan nieczynny.
 • Zasady wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym
 • Pojęcie czasu pracy w oświacie. Czas pracy w ujęciu roku szkolnego.
 • Normy czasu pracy regulowane w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela. Pojęcie czasu pracy.
 • Pensum nauczycieli; zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum.
 • Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.
 • Ewidencja czasu pracy
 • Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom. Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w prawie pracy.
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy: badania lekarskie, szkolenia bhp, ryzyko zawodowe, wypadki przy pracy, uprawnienia przysługujące pracownikom niepełnosprawnym.
 • Uprawnienia socjalne nauczycieli: zasiłek na zagospodarowanie, dodatek.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

ZAPISZ SIĘ
Prowadzenie kadr w oświacie – zmiany w prawie pracy

Terminarz:

03. kwiecień
15. kwiecień
15. kwiecień
16. kwiecień
17. kwiecień
18. kwiecień
24. kwiecień
25. kwiecień
07. maj
13. maj
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu