Prowadzenie kadr w oświacie – zmiany w prawie pracy

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Opis szkolenia:

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak w praktyce stosować przepisy prawa pracy i prawa oświatowego dotyczącego prowadzenia kadr w szkołach i placówkach oświatowych. Zapoznani zostaną Państwo również z aktualnym orzecznictwem sądów. Po szkoleniu będą Państwo bogatsi o wiedzę na temat różnych form nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi i nauczycielami.

Dowiedzą się Państwo w jaki sposób wykorzystuje się w praktyce przepisy prawa pracy wynikające z ustawy zasadniczej i pragmatyki zawodowej nauczycieli i pracowników samorządowych. Po szkoleniu będą Państwo potrafili umiejętnie korzystać z orzecznictwa sądowego w tym zakresie, a także umieli przewidzieć skutki spowodowane roszczeniami pracowników. Poznają Państwo znaczenie czasu pracy w oświacie w ujęciu roku szkolnego z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Poznają Państwo zasady rozliczania wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy oraz sposoby dokumentowania pracy wykonanej. Każdy z uczestników pozna też zasady udzielania nauczycielom urlopów pracowniczych.

Po udziale w szkoleniu będą Państwo potrafili przygotować niezbędne wzory pism związanych ze sprawami kadrowymi, a także zastosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące zasad doręczania korespondencji. Każdy z Państwa będzie umiał dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej pracownika, związanej z rozwiązaniem stosunku pracy lub zmianą warunków pracy i płacy. Nasze szkolenie przygotuje Państwa do umiejętnego ustalania i rozliczania różnych składników wynagrodzenia.

 

Program szkolenia:

 

Część I (dzień pierwszy)

 • Sprawy kadrowe nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz dyrektorów w okresie reformy systemu edukacji
 • Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania. Katalog danych osobowych.
 • Rodzaje umów o pracę; umowy zawierane z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi - praktyczne wykorzystywanie Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Wymogi, jakie musi spełnić kandydat na nauczyciela
 • Powierzanie stanowisk kierowniczych.
 • Przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. 
 • Nowe zasady wystawiania świadectw pracy
 • Ograniczenia w zatrudnieniu w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty
 • Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty
 • Odpowiedzialność porządkowa, materialna i dyscyplinarna.

 

Część II (dzień drugi)

 • Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych i nieferyjnych oraz pracownikami samorządowymi. Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 • Zasady wypłacania odpraw dla nauczycieli, którzy nie zdecydują się na odejście w stan nieczynny.
 • Zasady wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym
 • Pojęcie czasu pracy w oświacie. Czas pracy w ujęciu roku szkolnego.
 • Normy czasu pracy regulowane w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela. Pojęcie czasu pracy.
 • Pensum nauczycieli; zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum.
 • Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.
 • Ewidencja czasu pracy
 • Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom. Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w prawie pracy.
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy: badania lekarskie, szkolenia bhp, ryzyko zawodowe, wypadki przy pracy, uprawnienia przysługujące pracownikom niepełnosprawnym.
 • Uprawnienia socjalne nauczycieli: zasiłek na zagospodarowanie, dodatek.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu