Nowelizacja statutu

 

 

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za nowelizację statutu w placówce oświatowej.

 

Program szkolenia:

 • Zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy tworzeniu aktów prawa wewnątrzszkolnego w świetle Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908)

 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły i ich zastosowanie przy nowelizacji statutu

 • Budowa  statutu szkoły publicznej  i zgodność z zapisami ustawy

 • Konstrukcja statutu szkoły z uwzględnieniem wszystkich obszarów pracy szkoły, w tym:

  • cele i zadania szkoły,

  • prawa i obowiązki ucznia,

  • zadania z zakresu bezpieczeństwa uczniów w szkole,

  • zadania organów szkoły,

  • sposoby rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły,

  • zadania nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły,

  • wewnątrzszkolne ocenianie,

  • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,

  • sposób realizacji zadań w zakresie szkolnego wolontariatu,

  • funkcjonowanie zespołów zadaniowych w szkole od września 2017 r,

  • współpraca z instytucjami w zakresie innowacyjnej działalności szkoły.

 • Zasady dokonywania nowelizacji statutu, kompetencje Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły

 • Tekst ujednolicony i jednolity aktu prawnego na przykładzie statutu szkoły

 • Akty prawa wewnątrzszkolnego i ich dostosowanie do nowych przepisów prawa oświatowego

 • Budowa uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian w statucie, tryb i zasady uchwalania zmian w statucie. Zadania Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły

 • Ustawowe terminy dostosowania dotychczasowych statutów szkół

 • Przykłady statutów szkół, propozycje zmian w zapisach statutowych, praktyczne rozwiązania w zakresie nowelizacji statutu szkoły i placówki oświatowej

 • Konsultacje z prowadzącym, wsparcie merytoryczne, dyskusja.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Kraków
289 zł
2018-08-23
6
Warszawa
289 zł
2018-08-24
6
Gdańsk
289 zł
2018-08-27
6
Wrocław
289 zł
2018-09-12
6
Poznań
289 zł
2018-09-17
6

NASZE ODDZIAŁY: