Nowelizacja statutu placówki oświatowej

SZKOLENIE
Opis szkolenia

 

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za nowelizację statutu w placówce oświatowej.

 

Program szkolenia

 • Nowelizacja dokumentacji wewnątrzszkolnej od 2019 r. w związku ze zmianami w przepsiach prawa oświatowego i prawa pracy.
 • Podstawowe akty prawa wewnątrszkolnego podlegające zmianie oraz zakres zmian.
 • Podstawowa dokumentacja pracownicza podlegająca zmianom i zakres zmian.
 • Zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy tworzeniu aktów prawa wewnątrzszkolnego w świetle Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908)
 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły i ich zastosowanie przy nowelizacji statutu
 • Budowa  statutu szkoły publicznej  i zgodność z zapisami ustawy
 • Konstrukcja statutu szkoły z uwzględnieniem wszystkich obszarów pracy szkoły, w tym:
  • cele i zadania szkoły,
  • prawa i obowiązki ucznia,
  • zadania z zakresu bezpieczeństwa uczniów w szkole,
  • zadania organów szkoły,
  • sposoby rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły,
  • zadania nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły,
  • wewnątrzszkolne ocenianie,
  • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
  • sposób realizacji zadań w zakresie szkolnego wolontariatu,
  • funkcjonowanie zespołów zadaniowych w szkole od września 2017r,
  • współpraca z instytucjami w zakresie innowacyjnej działalności szkoły.
 • Zasady dokonywania nowelizacji statutu, kompetencje Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły
 • Tekst ujednolicony i jednolity aktu prawnego na przykładzie statutu szkoły
 • Akty prawa wewnątrzszkolnego i ich dostosowanie do nowych przepisów prawa oświatowego
 • Podstawowe dokumenty w szkole doczące bezpieczeństwa.
 • Niezbędna dokumentacja szkolna zapewniająca ochronę danych osobowych.
 • Dokumentacja wycieczek szkolnych i wyjśc grupowych uczniów. Arkusze pomocnicze.
 • Budowa uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian w statucie, tryb i zasady uchwalania zmian w statucie. Zadania Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły
 • Ustawowe terminy dostosowania dotychczasowych statutów szkół
 • Przykłady statutów szkół, propozycje zmian w zapisach statutowych, praktyczne rozwiązania w zakresie nowelizacji statutu szkoły i placówki oświatowej
 • Konsultacje z prowadzącym, wsparcie merytoryczne, dyskusja.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

ZAPISZ SIĘ
Nowelizacja statutu placówki oświatowej

Terminarz:

18. wrzesień
23. wrzesień
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu