Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.

Opis szkolenia:

Zgodnie z art. 26 ustawy Prawo oświatowe począwszy od roku szkolnego 2017/2018 szkoły realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
2) treści  i działania  o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Działalność edukacyjna szkoły określona  jest przez szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

 

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne regulujące tworzenie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
 • Diagnozowanie środowiska szkolnego i potencjalnych zagrożeń. Metody określania czynników ryzyka i czynników chroniących.
 • Jak skutecznie przeprowadzić diagnozę środowiska szkolnego?  Narzędzia i sposoby przeprowadzenia diagnozy w szkole.
 • Konstruowanie celów i zadań programu wychowawczo – profilaktycznego.
 • Zadania  wychowawców, nauczycieli, pedagoga i innych pracowników szkoły w zakresie realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych.
 • Metody pracy  wychowawcy, w tym tematyka zajęć z wychowawcą.
 • Konieczność współpracy wszystkich podmiotów w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego.
 • Powołanie zespołu zadaniowego do spraw profilaktyki.
 • Diagnoza, ewaluacja i rekomendacje do dalszej pracy wychowawczej.
 • Program wychowawczo- profilaktyczny, a podstawa programowa kształcenia ogólnego.
 • Powiązanie programu wychowawczo- profilaktycznego z priorytetami polityki oświatowej państwa.
 • Elementy profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w pracy wychowawczo- profilaktycznej szkoły.
 • Dokumentowanie działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły.
 • Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom.
 • Rola specjalistów w szkole w zakresie wspomagania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Przykłady praktycznych rozwiązań i zapisów szkolnych programów wychowawczo – profilaktycznych.
 • Konsultacje z prowadzącym, dyskusja, dobre praktyki.

 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

 

NASZE ODDZIAŁY: