Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole od września 2017 r.

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Opis szkolenia:

Zgodnie z art. 26 ustawy Prawo oświatowe począwszy od roku szkolnego 2017/2018 szkoły realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
2) treści  i działania  o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Działalność edukacyjna szkoły określona  jest przez szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

 

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne regulujące tworzenie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
 • Diagnozowanie środowiska szkolnego i potencjalnych zagrożeń. Metody określania czynników ryzyka i czynników chroniących.
 • Jak skutecznie przeprowadzić diagnozę środowiska szkolnego?  Narzędzia i sposoby przeprowadzenia diagnozy w szkole.
 • Konstruowanie celów i zadań programu wychowawczo – profilaktycznego.
 • Zadania  wychowawców, nauczycieli, pedagoga i innych pracowników szkoły w zakresie realizacji zadań wychowawczo- profilaktycznych.
 • Metody pracy  wychowawcy, w tym tematyka zajęć z wychowawcą.
 • Konieczność współpracy wszystkich podmiotów w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego.
 • Powołanie zespołu zadaniowego do spraw profilaktyki.
 • Diagnoza, ewaluacja i rekomendacje do dalszej pracy wychowawczej.
 • Program wychowawczo- profilaktyczny, a podstawa programowa kształcenia ogólnego.
 • Powiązanie programu wychowawczo- profilaktycznego z priorytetami polityki oświatowej państwa.
 • Elementy profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w pracy wychowawczo- profilaktycznej szkoły.
 • Dokumentowanie działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły.
 • Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom.
 • Rola specjalistów w szkole w zakresie wspomagania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Przykłady praktycznych rozwiązań i zapisów szkolnych programów wychowawczo – profilaktycznych.
 • Konsultacje z prowadzącym, dyskusja, dobre praktyki.

 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu