Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 - zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej

 
  Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  różnorodne sposoby i narzędzia do opracowania realizacji zadań za rok szkolny 2017/2018.  Podpowiemy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę klasyfikacyjną i podsumowującą pracę szkoły/placówki, dokonać analizy i oceny działań,  które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, podamy przykładowe opracowania, wzory uchwał rady pedagogicznej, wnioski z nadzoru pedagogicznego.
     
Podpowiemy, jak zaplanować pracę zespołów, aby nowe dokumenty typu: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, program z zakresu doradztwa zawodowego, regulaminy i inne  były opracowane zgodnie z nowymi przepisami prawa wynikającymi z reformy oświaty oraz  obowiązującymi terminami.
W wyniku reformy oświaty gimnazja będą wygaszane lub przekształcone. Podpowiemy Państwu, w jaki sposób przygotować dokumentację do przekazania/przejęcia majątku szkoły.
 
Głównym celem naszych zajęć jest pomoc  dyrektorowi w sprawnym podsumowaniu roku szkolnego 2017/2018, dostarczenie informacji o zasadach związanych z zebraniem rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promocji,  przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły/placówki,  opracowanie wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego.
 
Korzyści ze szkolenia
 
1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem oraz szczegółowe rozwiązania w tym zakresie.
 
2. Będzie potrafił przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy, planu nadzoru, oraz sformułować wnioski i rekomendacje.
3. Będzie u miał w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności budować uchwały, opracowywać protokoły, zestawienia i analizy.
 
 
Program szkolenia
 
1.    Zapoznanie uczniów i rodziców z przewidywanymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych i przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania:
·          omówienie trybu odwoławczego od ocen z zajęć edukacyjnych
·          przypomnienie trybu odwoławczego od ocen zachowania
2. Egzaminy poprawkowe i egzaminy klasyfikacyjne:
·          terminy, wymagania edukacyjne, sposoby powiadamiania
·          powołanie komisji do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
·          zawartość protokołów z tych egzaminów,  
3.  Przygotowanie zebrania dotyczącego klasyfikowania i promowania uczniów – ustalenie porządku zebrania, określenie zadań dla nauczycieli
4.  Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów -         budowa uchwały rady pedagogicznej, wzory analiz i sprawozdań.
5.  Zadania dyrektora szkoły i wicedyrektora związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zebrania podsumowującego pracę szkoły – wydanie zarządzenia lub ogłoszenia w sprawie zebrania wraz z podaniem porządku zebrania, ustalenie zadań dla członków rady pedagogicznej.
6.  Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego dotyczące ewaluacji wewnętrznej, zewnętrznej, kontroli, wspomagania nauczycieli – wnioski, rekomendacje.
7.  Podjecie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
8.      Dokumentacja przebiegu nauczania, druki ścisłego zarachowania – prowadzenie zgodne z aktualnymi przepisami prawa.
9. Podsumowanie działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli ocena dorobku zawodowego, powołanie komisji kwalifikacyjnej - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielami w oparciu o aktualne przepisy prawa.
10. Inne zadania dyrektora wynikające z likwidacji lub przekształcenia gimnazjum w inny rodzaj placówki (niezbędna dokumentacja, przekazanie majątku).
11. Model wprowadzania zmian w zakresie tworzenia statutu, programu wychowawczo-profilaktycznego, programu w zakresie doradztwa zawodowego, regulaminów i innych.

 

Wybierz jeden z dostępnych terminów z listy poniżej.

NASZE ODDZIAŁY: