Nowelizacja zasad prowadzenia akt osobowych. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji w jednostkach oświatowych w 2019 r.

SZKOLENIE
Opis szkolenia


Z dniem  1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.  Znowelizowane przepisy dotyczą skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. Zmiany w Kodeksie pracy uszczegółowi także nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione zmiany, które nakładają na każdego pracodawcę w tym i na dyrektora szkoły nowe obowiązki w zakresie pozyskiwania danych osobowych  od pracownika oraz nowe obowiązki i zadania dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych. Zmienia się układ akt, powstaje w nich nowa część D, w części A, B, C zmienia się zakres gromadzonej dokumentacji. Nie będą wymagane kwestionariusze osobowe. Część  D akt zawierać będzie  dokumenty dotyczące odpowiedzialności porządkowej i innej odpowiedzialności wynikającej z przepisów szczególnych. Wymaga to dostosowania przez dyrektora szkoły  akt osobowych do nowych zasad  w okresie 6 miesięcy od dnia w życie nowych przepisów.

  1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej. Rodzaje dokumentów:

a. akta osobowe,

b. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c. zaświadczenia z profilaktycznych badan lekarskich, tryb wydawania, skierowania na badania, procedura odwoławcza od treści orzeczeń,

d. ewidencja czasu pracy,

e. ewidencja przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej,

f. rejestr wypadków przy pracy,

g. rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby.

 

2. Analiza Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją:

  • omówienie  przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz do dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy nawiązano na innej podstawie niż umowa o pracę.
  •  dane osobowe pozyskiwane od kandydata do zatrudnienia oraz od pracownika w kontekście RODO.

 

3. Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych – zmiany w Kodeksie pracy:

  • dokumentacja pracownicza jako dowód w postępowaniu sądowym i terminy jej przechowywania,
  • prowadzenie akt osobowych w przypadku  kontynuacji zatrudnienia pracownika,
  •  obowiązek informacyjny – wydanie pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej lub jej zniszczeniu w przypadku nieodebrania przez pracownika, 
  • przypadki zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną – obowiązek informacyjny pracodawcy.

4. Prawo odbioru dokumentacji pracowniczej przez członków najbliższej rodziny pracownika i byłego pracownika.

5. Zakres, sposób i warunki prowadzenia oraz nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.

6. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności w warunkach niegrożących jej uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Nowy układ akt osobowych: część A, B, C, D – omówienie zmian w poszczególnych kategoriach dokumentów:

część A - oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, obejmujące dane osobowe, o których mowa w Kodeksie pracy, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich z poprzednich okresów zatrudnienia,

część B - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,

część C - oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy,

część D - dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

        8. Przepisy przejściowe – obowiązek dostosowania akt osobowych do nowych regulacji prawnych w okresie 6 miesięcy. 

  9. Dokumentacja urlopów wypoczynkowych, wnioski, podania, specyfika dokumentacji  urlopowej w związku z ciągłością rozliczania przez cały okres zatrudnienia

 10. Nowelizacja statutu jako podstawowego dokumentu prawa wewnątrzszkolnego

       11. Aktualizacja Regulaminu rady pedagogicznej i rady rodziców oraz innych aktów prawa wewnątrzszkolnego  związku ze      zmianami w przepisach prawa.

       12. Dyskusja, analiza przypadku, przykładu dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań.

 

ZAPISZ SIĘ
Nowelizacja zasad prowadzenia akt osobowych. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji w jednostkach oświatowych w 2019 r.

Terminarz:

23. wrzesień
26. wrzesień
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu