Nowelizacja zasad prowadzenia akt osobowych. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji w jednostkach oświatowych w 2019 r.

SZKOLENIE
Opis szkolenia


Z dniem  1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.  Znowelizowane przepisy dotyczą skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. Zmiany w Kodeksie pracy uszczegółowi także nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione zmiany, które nakładają na każdego pracodawcę w tym i na dyrektora szkoły nowe obowiązki w zakresie pozyskiwania danych osobowych  od pracownika oraz nowe obowiązki i zadania dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych. Zmienia się układ akt, powstaje w nich nowa część D, w części A, B, C zmienia się zakres gromadzonej dokumentacji. Nie będą wymagane kwestionariusze osobowe. Część  D akt zawierać będzie  dokumenty dotyczące odpowiedzialności porządkowej i innej odpowiedzialności wynikającej z przepisów szczególnych. Wymaga to dostosowania przez dyrektora szkoły  akt osobowych do nowych zasad  w okresie 6 miesięcy od dnia w życie nowych przepisów.

  1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej. Rodzaje dokumentów:

a. akta osobowe,

b. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c. zaświadczenia z profilaktycznych badan lekarskich, tryb wydawania, skierowania na badania, procedura odwoławcza od treści orzeczeń,

d. ewidencja czasu pracy,

e. ewidencja przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej,

f. rejestr wypadków przy pracy,

g. rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby.

 

2. Analiza Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją:

  • omówienie  przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz do dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy nawiązano na innej podstawie niż umowa o pracę.
  •  dane osobowe pozyskiwane od kandydata do zatrudnienia oraz od pracownika w kontekście RODO.

 

3. Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych – zmiany w Kodeksie pracy:

  • dokumentacja pracownicza jako dowód w postępowaniu sądowym i terminy jej przechowywania,
  • prowadzenie akt osobowych w przypadku  kontynuacji zatrudnienia pracownika,
  •  obowiązek informacyjny – wydanie pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej lub jej zniszczeniu w przypadku nieodebrania przez pracownika, 
  • przypadki zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną – obowiązek informacyjny pracodawcy.

4. Prawo odbioru dokumentacji pracowniczej przez członków najbliższej rodziny pracownika i byłego pracownika.

5. Zakres, sposób i warunki prowadzenia oraz nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.

6. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności w warunkach niegrożących jej uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Nowy układ akt osobowych: część A, B, C, D – omówienie zmian w poszczególnych kategoriach dokumentów:

część A - oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, obejmujące dane osobowe, o których mowa w Kodeksie pracy, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich z poprzednich okresów zatrudnienia,

część B - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,

część C - oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy,

część D - dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

        8. Przepisy przejściowe – obowiązek dostosowania akt osobowych do nowych regulacji prawnych w okresie 6 miesięcy. 

  9. Dokumentacja urlopów wypoczynkowych, wnioski, podania, specyfika dokumentacji  urlopowej w związku z ciągłością rozliczania przez cały okres zatrudnienia

 10. Nowelizacja statutu jako podstawowego dokumentu prawa wewnątrzszkolnego

       11. Aktualizacja Regulaminu rady pedagogicznej i rady rodziców oraz innych aktów prawa wewnątrzszkolnego  związku ze      zmianami w przepisach prawa.

       12. Dyskusja, analiza przypadku, przykładu dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań.

 

ZAPISZ SIĘ
Nowelizacja zasad prowadzenia akt osobowych. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji w jednostkach oświatowych w 2019 r.

Terminarz:

20. luty
21. luty
26. luty
26. luty
27. luty
28. luty
28. luty
05. marzec
05. marzec
06. marzec
07. marzec
07. marzec
13. marzec
18. marzec
27. marzec
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu