Ocena pracy nauczyciela

Praca nauczyciela podlega ocenie, której dokonuje dyrektor. Od 1 września 2018 r. obowiązuje tylko ocena pracy, nie dokonuje się już oceny dorobku zawodowego. Nowelizacja Karty nauczyciela i Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego określają terminy dokonywania oceny pracy niezależnie od tego, czy ocena wynika z zakończonego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego czy z terminu określonego w przepisach. W myśl cytowanych przepisów oceny pracy nauczycieli będzie dokonywać się co pięć lat.

Pobierz plik
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu