Ocena pracy nauczyciela

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek publicznych i niepublicznych

     Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora nowy sposób opracowania oceny pracy nauczycieli, zgodny z przyjętym w szkole/placówce regulaminem. Ocena pracy powinna zawierać uzasadnienie do każdego kryterium podanego przez MEN zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciel też powinien dokonać samooceny swojej pracy.

Podczas szkolenia przedstawimy gotowe opracowania kart oceny pracy, liczne pisma, które są niezbędne przy ocenie pracy, min. pisma do rady rodziców, do nauczyciela informujące o rozpoczęciu procedury oceny pracy itp. Pokażemy też ciekawe arkusze samooceny pracy nauczycieli, będące potwierdzeniem realizacji wskaźników podanych w regulaminie.
Zostaną szczegółowo omówione wszelkie sytuacje szczególne związane z oceną pracy nauczycieli

Korzyści ze szkolenia:

1.Uczestnik szkolenia pozna sposób opracowania karty oceny pracy, zgodnie z przepisami prawa.
2.Potrafi zbudować arkusz samooceny pracy, odnosząc się do stopnia spełniania wskaźników zawartych w regulaminie przyjętym w szkole/placówce.
3.Słuchacz pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego oraz dokumentowania działań w tym zakresie.
4.Uczestnik będzie wiedział, w jaki sposób po wprowadzeniu przepisów prawa dostosować dokumenty szkolne do nowych wymogów.

Program szkolenia:

 • Realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego pod kątem oceny pracy
 • Wprowadzenie obowiązku okresowej oceny pracy
 • Czy ocena pracy zastąpi ocenę dorobku zawodowego
 • Nowe terminy na dokonanie oceny pracy
 • Nowości w procedurze oceny pracy – panel dyskusyjny
 • Wspomaganie nauczycieli – zadania dyrektora szkoły/placówki
 • Ocena pracy dyrektora
 • Kryteria oceny pracy
 • 6 reguł przejściowych
 • Przykładowe arkusze samooceny
 • Arkusze samooceny nauczycieli – ćwiczenia
 • Pytania do wykładowcy

Zapis na: Ocena pracy nauczyciela

Termin: 2019-02-19

Liczba godzin: 6

Cena: 299zł netto

Nabywca
Odbiorca

NASZE ODDZIAŁY: